Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Opblaasfiguur.nl (onderdeel van Ballonnenservice.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.ballonnenservice.nl en www.opblaasfiguur.nl.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Opblaasfiguur.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Opblaasfiguur.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Prijzen en betalingen

 

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

2.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooruit middels een online betaling, contant of per pin bij afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

2.3 Betaling kan geschieden per online betaling middels iDEAL, Creditcard of PayPal. Tevens is het mogelijk om contant of per pin te betalen bij afhalen.

 

 

Artikel 3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

3.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Opblaasfiguur.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

3.2 Opblaasfiguur.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Artikel 4. Reclames en aansprakelijkheid

 

4.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Opblaasfiguur.nl daarvan zo spoedig mogelijk, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

4.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Opblaasfiguur.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

4.3 De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele schade welke veroorzaakt is door of toegebracht is aan het gehuurde object. Bij diefstal, vermissing of beschadiging van het gehuurde object zijn alle kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de huurder. De huurder kan Opblaasfiguur.nl op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade en/of persoonlijke ongevallen die verband houden met het gehuurde object.

 

 

Artikel 5. Annulering

 

5.1 De huurder kan de reservering geheel kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de gekozen afhaaldatum. 

 

 

Artikel 6. Overmacht

 

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Opblaasfiguur.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Opblaasfiguur.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Opblaasfiguur.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 7. Diversen

 

7.1 Wanneer door Opblaasfiguur.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Opblaasfiguur.nl deze voorwaarden soepel toepast.

 

7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opblaasfiguur.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opblaasfiguur.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

7.3 Opblaasfiguur.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.